Ondernemen in BE

Wie in België als zelfstandige aan de slag wil gaan, kan dat doen in bijberoep of in hoofdberoep. Een zelfstandige in bijberoep heeft naast zijn/haar zelfstandige activiteiten een hoofdinkomen uit andere werkzaamheden in loondienst. Een zelfstandige in hoofdberoep haalt zijn/haar inkomen volledig uit de zelfstandige activiteit. De keuze tussen bij- en hoofdberoep is van invloed op uw sociaal statuut (=sociale zekerheid) en uw te betalen sociale bijdragen en belastingen. Heeft u eenmaal de keuze gemaakt tussen hoofd- of bijberoep, dan dient u een rechtsvorm te kiezen.

 

Bijberoep of hoofdberoep

 

Een zelfstandige in hoofdberoep is volgens de Belgische wet iedereen die niet in loondienst is en ook niet als ambtenaar werkzaam is. Zelfstandigen hebben een eigen statuut met een eigen sociale zekerheid. Ook zaakvoerders (=directeuren), bestuurders en werkende vennoten worden als zelfstandigen in hoofdberoep beschouwd.

Het is ook mogelijk als zelfstandige te worden beschouwd, terwijl u uw hoofdinkomen voor minstens de helft uit een vaste dienstbetrekking ontvangt. In dat geval staat u met uw bijkomende activiteit te boek als zelfstandige in bijberoep. U heeft dan recht op de afspraken over sociale voorzieningen die via uw vaste werk gelden. U moet zich echter ook dan inschrijven bij een sociaal verzekeringsfonds. U betaalt als zelfstandige in bijberoep een lager bedrag aan het sociaal verzekeringsfonds dan als zelfstandige in hoofdberoep. Of u als zelfstandige in bijberoep bijdragen moet betalen, hangt af van het inkomen dat u met uw zelfstandige activiteiten genereert en de aard van uw activiteiten (vrije beroepen zijn bijvoorbeeld vrijgesteld). Verdiende u minder in het voorafgaande belastingjaar, dan hoeft u geen bijdragen te betalen. Ieder jaar vindt een aanpassing van deze minimumlimiet plaats. Als zelfstandige in bijberoep mag u per belastingjaar slechts een bepaald bedrag bijverdienen om ook door de belastingdienst als zodanig te worden beschouwd. Dit bedrag staat altijd vermeld op de belastingaangifte. Zit u erboven, dan beschouwt de belastingdienst u alsnog als zelfstandige in hoofdberoep.     

 

Sociaal verzekeringsfonds

 

Iedere zelfstandige moet zich dus verplicht inschrijven bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen. U kunt zelf bepalen bij welk fonds u zich aansluit. Inschrijving bij een sociaal verzekeringsfonds dient uiterlijk te gebeuren op de begindatum van de effectieve uitoefening van uw zelfstandige activiteit.

Een van de taken van het sociaal verzekeringsfonds is om u financieel bij te staan in het geval u langdurig ziek, arbeidsongeschikt of gehandicapt raakt. Dit wil niet zeggen dat u zich niet meer hoeft aan te sluiten bij een mutualiteit. De mutualiteit verzorgt namelijk de daadwerkelijke uitbetaling in bovengenoemde gevallen. Voorwaarde is wel dat u alle bijdragen aan het sociaal verzekeringsfonds heeft betaald.

 

Rechtsvormen

 

Wanneer u als zelfstandige begint, heeft u de keuze uit twee rechtsvormen om uw zelfstandige activiteit in onder te brengen: de eenmanszaak (geen startkapitaal of statuten nodig) en de vennootschap. Er bestaan verschillende soorten vennootschappen. Belangrijke kenmerken van elke vennootschap zijn de vereisten van een minimumstartkapitaal en het opstellen van statuten (door de notaris). Ook aan de boekhouding worden hogere eisen gesteld.

 

België kent de volgende rechtsgeldige vennootschappen:

 

  • De naamloze vennootschap (nv): Vergelijkbaar met de Nederlandse NV.
  • De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba): Vooral populair bij kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s), met name omdat de federale overheid hiervoor gunstige startersvoorwaarden verstrekt.
  • De coöperatieve vennootschap: Deze heeft een variabel aantal vennoten en een variabel kapitaal.
  • De vereniging zonder winstoogmerk (vzw): De leden van deze vereniging hebben een welbepaald, niet-winstgevend doel voor ogen en brengen zelf het geld en de middelen in.

 

BTW

 

In België gelden drie BTW-tarieven:

 

  • Het lage tarief van 6%: Dit geldt vooral voor basisproducten en geleverde diensten met een sociaal karakter.
  • Het middentarief van 12%: Voor bepaalde goederen en diensten die vanuit economisch of sociaal oogpunt belangrijk zijn.
  • Het hoge tarief van 21%: Voor handelingen die betrekking hebben op alle overige goederen en diensten.

 

Iedereen die een economische activiteit uitoefent en daarbij goederen of diensten levert, is in beginsel BTW-plichtig. Uitzonderingen vormen onder andere de vrije beroepen. U vraagt een BTW-nummer aan nadat u een ondernemingsnummer hebt verkregen via de Kruispuntbank van Ondernemingen of de KvK.

Powered by: Vuursteen