Loondienst

Salarisstrook

Op een Belgische salarisstrook staan een aantal zaken waarmee u wellicht onbekend bent. Hieronder worden de belangrijkste begrippen uitgelegd van brutoloon naar het uiteindelijke nettoloon.

 

Brutoloon:

Dit is het contractueel bepaalde loon + eventuele aanvullende loonelementen (overuren, bonussen, enz.)

 

RSZ:

De federale instantie Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ) betaalt de pensioenen, kinderbijslagen, werkloosheidsuitkeringen, enz. Om dit allemaal te kunnen bekostigen, dragen werknemers een percentage van hun brutoloon af aan de RSZ. Bij de berekening ervan wordt een onderscheid gemaakt tussen arbeiders en bedienden. Bedienden dragen 13,07% van hun brutoloon af. Voor arbeiders wordt het brutoloon eerst met 1,08 vermenigvuldigd, waarna 13,07% wordt berekend.

 

Belastbaar inkomen:

Dit is het brutoloon minus de RSZ-bijdrage. Eventuele inkomsten zoals dubbel vakantiegeld en vakantiegeld bij uitdiensttreding komen hier bovenop.

 

Bedrijfsvoorheffing:

De bedrijfsvoorheffing is een belasting die u vooruit betaalt met het oog op de uiteindelijke belastingaanslag over het jaar waarin u werkt. Het belastbaar inkomen geldt als basis voor de bedrijfsvoorheffing, maar is niet het enige element voor de berekening. Ook speelt bijvoorbeeld de gezinssituatie een rol.

 

Nettoloon:

Het nettoloon is het loon dat u uiteindelijk op uw rekening terugziet, nadat alle hierboven vermelde zaken zijn verrekend. Let op: ook na de bovenstaande berekening kunnen nog zaken in mindering worden gebracht. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer uw werkgever is aangesloten bij een groepsverzekering voor ziektekosten of wanneer uw werkgever de Lunch Pass verstrekt.  

 

Lunch Pass

 

De meeste Belgische ondernemingen verstrekken naast het loon zogenaamde extralegale voordelen (=secundaire arbeidsvoorwaarden) aan hun werknemers, zoals de Lunch Pass. Per gewerkte dag ontvangt u aan het einde van de maand een setje bonnen. Deze kunnen worden besteedt aan boodschappen of uit eten. De waarde per bon hangt af van de gulheid van de werkgever en ligt meestal tussen de vier en zeven euro. De werkgever betaalt het merendeel van het totaalbedrag van deze bonnen. De werknemer draagt echter zelf ook een kleine bijdrage bij (maximaal 1,09 euro per bon). Deze wordt maandelijks ingehouden op het salaris.

 

Vakantiedagen

 

Het aantal vakantiedagen wordt berekend aan de hand van het aantal gewerkte dagen in het jaar ervoor. Wie in 2012 niet heeft gewerkt in België en in 2013 aan de slag gaat, heeft dus geen recht op vakantiedagen. Hetzelfde geldt voor het vakantiegeld.

 

Verschil bedienden-arbeiders

 

Er bestaat in het Belgische arbeidsrecht een onderscheid tussen arbeiders en bedienden. Concreet zijn er zeven verschillen die betrekking hebben op ondermeer het loon, ontslag, ziekte, vakantiegeld, enz. Bedienden zijn op al deze punten duidelijk beter af dan arbeiders.

 

Verschillen tussen de Vlaamse en Nederlandse werkvloer

 

In Nederland gaan werknemers en het management vaak informeel met elkaar om. In veel Belgische ondernemingen geldt een striktere hiërarchische structuur en is de omgang veel formeler. In welke mate hangt af van de vraag of het een uitsluitend nationaal opererende onderneming betreft of dat men ook internationaal actief is. In het laatste geval is de omgang in het algemeen losser.

 

Anders dan in Nederland het geval is, spelen de vakbonden in België een zeer belangrijke rol op de werkvloer. Bij bijna alle grote ondernemingen zijn meerdere vakbondsafgevaardigden werkzaam. Deze zogenaamde syndicale afgevaardigden (syndicaat=vakbond) houden een oogje in het zeil bij wat er zich in de onderneming afspeelt. Bij eventuele misstanden schromen zij niet aan de bel te trekken. Hun invloed binnen de onderneming is aanzienlijk. Ook omdat Belgische vakbonden er niet voor terugdeinzen relatief snel naar het stakingswapen te grijpen.

 

Lidmaatschap van een vakbond is niet verplicht, maar wel aan te raden. In het geval u onverhoopt werkloos mocht raken, is het sowieso aan te raden u bij een vakbond aan te sluiten. De vakbonden betalen immers namens de RVA de werkloosheidsuitkeringen uit.

Powered by: Vuursteen