Rechtssysteem

Het Belgische rechtssysteem bestaat uit rechtbanken en gerechtshoven. Deze zijn ondergebracht in 27 arrondissementen en 225 kantons. Bij de gerechtshoven kan men beroep aantekenen, mocht men het oneens zijn met de uitspraak van de rechtbank.

 

Het Belgische gerechtelijke systeem

 

Vredegerecht

 

De Vrederechter beslist over eenvoudige geschillen in het burgerlijk- en handelsrecht die dicht bij de burger staan. In Nederland is de Vrederechter in 1838 afgeschaft. In bijna elke grote Belgische gemeente zijn één of meerdere Vredegerechten te vinden. In totaal zijn er in heel België 225, één per gerechtelijk kanton. Klik hier voor de brochure De vrederechter.

 

Politierechtbank

 

De politierechter spreekt vonnissen uit in het burgerlijk recht op het gebied van verkeersongevallen met schade, in strafzaken op het gebied van overtredingen (drugsdelicten uitgezonderd) en verkeersmisdrijven. België telt in totaal 37 Politierechtbanken.

 

Arbeidsrechtbank

 

De Arbeidsrechtbank houdt zich bezig met geschillen tussen werkgever en werknemer. Er zijn 27 Arbeidsrechtbanken, één per gerechtelijk arrondissement.   

 

Rechtbank van eerste aanleg

 

De Rechtbank van eerste aanleg bestaat uit meerdere kamers en is bevoegd voor alle burgerlijke geschillen en strafzaken die niet tot de bevoegdheid van een andere rechtbank behoren. De kamers waaruit de Rechtbank van eerste aanleg bestaat, zijn:

 

  • Burgerlijke kamer;
  • Correctionele kamer;
  • Jeugdkamer;
  • Kamer voor fiscale betwistingen;
  • Raadkamer.  

 

De Rechtbank in eerste aanleg behandelt ook hogere beroepen tegen vonnissen van de Politierechtbank. Er zijn 27 Rechtbanken van eerste aanleg.

 

Rechtbank van Koophandel (of Handelsrechtbank)

 

De Handelsrechtbank wijst recht bij geschillen tussen kooplieden of handelaars waarbij het betwiste bedrag boven de 1.860 euro ligt. Daarnaast houdt de Handelsrechtbank zich ook bezig met geschillen in en rond een vennootschap en faillissementen. Er zijn 27 Handelsrechtbanken, in elk arrondissement één.

 

Hof van Assisen

 

Het Hof van Assisen spreekt vonnissen uit op het gebied van misdaden, politieke delicten en drukpersdelicten. De uitspraak van het hof heet een arrest en beroep hiertegen is niet mogelijk. Alleen in het geval van vermeende procedurefouten kan men beroep aantekenen bij het hof van Cassatie. Het Hof van Assisen werkt via het systeem van juryrechtspraak. Naast de voorzitter en de rechters wordt voor iedere nieuwe zaak een jury van twaalf personen samengesteld. Deze juryleden worden gekozen aan de hand van de gemeentelijke kieslijsten. Voorwaarden om in een jury plaats te nemen, zijn:

 

  • Bezit van Belgische nationaliteit;
  • Tussen de 30 en 60 jaar oud;
  • Over alle burgerlijke en politieke rechten beschikken.

 

Er zijn elf Hoven van Assisen. Eén in iedere provincie en één voor Brussel. 

 

Arbeidshof

 

Het Arbeidshof is de instantie die het hoger beroep tegen vonnissen van de Arbeidsrechtbank behandelt. Er zijn vijf Arbeidshoven in België: in Antwerpen, Bergen, Brussel, Gent en Luik.

 

Hof van Beroep

 

Het Hof van Beroep is de instantie die het hoger beroep tegen vonnissen van de Rechtbank in eerste aanleg en de Handelsrechtbank behandelt. De vestigingsplaatsen van het Hof van Beroep zijn dezelfde als die van de Arbeidshoven.

 

Hof van Cassatie

 

Het Hof van Cassatie is gevestigd in Brussel en heeft als voornaamste bevoegdheid het verbreken van vonnissen en arresten van lagere rechtbanken. Als ze van deze bevoegdheid gebruik maakt, verwijst ze de zaak terug naar een rechtbank die of een Hof van Beroep dat de zaak over zal moeten doen. Dit kan alleen als de betreffende rechter die het vonnis of arrest heeft uitgesproken, bepaalde voorschriften niet heeft nageleefd of bepaalde rechtsregels niet correct heeft geïnterpreteerd of toegepast.

Powered by: Vuursteen