Politiek

Het politieke systeem in België zit anders in elkaar dan het Nederlandse systeem. Er zijn in totaal zes regeringen in dit land : de federale regering, drie gewestelijke regeringen en twee gemeenschapsregeringen. Daarnaast bestaan er nog provinciale en lokale besturen.

 

De federale regering

 

De federale regering, of landsregering, wordt om de vier jaar gekozen. De Belgen kiezen daarbij zowel de vertegenwoordigers voor het parlement als de leden van de senaat. Iedere nieuwe federale regering komt tot stand na onderhandelingen tussen de Vlaamse en Waalse partijen die samen een representatieve regering moeten vormen. Die onderhandelingen verlopen vaak zeer moeizaam doordat er grote tegenstellingen in opvatting bestaan over zaken als economie, sociale zekerheid en bevoegdheden.

 

De federale regering heeft nu ook de exclusieve bevoegdheid zaken te regelen die met het nationaal belang te maken hebben (defensie, politie) en met de financiële waarborging van het land (sociale zekerheid, werkgelegenheid, belastingen). Tijdens de laatste regeringsonderhandelingen zijn afspraken gemaakt om delen van deze financiële bevoegdheden over te dragen naar de gewestelijke regeringen.

 

Regering Di Rupo

 

Sinds 6 december 2011 heeft België sinds lange tijd weer een volwaardige federale regering onder leiding van de Waalse socialist Elio di Rupo. Hij is de eerste Franstalige premier van België sinds 50 jaar. Zijn regering bestaat uit zes partijen waarvan drie Vlaamse en drie Waalse. Aan Vlaamse kant zijn dat de CD&V (de christendemocraten), de sp.a (de sociaaldemocraten) en de Open VLD (de liberalen). De drie Waalse regeringspartijen zijn de PS (Waalse socialisten, partij van de premier), de MR (Waalse liberalen) en de cdH (Waalse christendemocraten).

 

De gewestelijke regeringen

 

De Vlaamse en Waalse gewestelijke regeringen en parlementen zijn tijdens de tweede staatshervorming in 1980 tot stand gekomen. De regering en het parlement van het Hoofdstedelijk Brussels Gewest en het Brussels gewest zelf zijn tot stand gekomen tijdens de derde staatshervorming in 1989.

 

Vlaamse en Waalse regering

 

Iedere vijf jaar vinden er verkiezingen plaats voor het Vlaams parlement. In het Vlaams parlement zijn alle partijen vertegenwoordigd die namens Vlaanderen ook in het federale parlement aanwezig zijn, mits zij voldoende stemmen hebben. Een Vlaams parlementslid kan echter ook in het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden verkozen en/of actief zijn op lokaal niveau in de gemeenteraad van zijn/haar stad.  

De Waalse regering werkt op dezelfde manier als de Vlaamse, met één groot verschil: in Wallonië bestaat er zowel een gewestelijke regering als een gemeenschapsregering. In Vlaanderen zijn het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap geïntegreerd in één parlement en één regering.

 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

De regering en het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben minder vergaande bevoegdheden dan die in Vlaanderen en Wallonië. Zo oefenen zij hun wetgevende macht uit via ordonnanties die niet altijd evenveel reikwijdte hebben als federale decreten en wetten. Een andere bijkomstigheid is dat de Brusselse regering, net als de federale regering, een juiste verhouding dient te hebben tussen het aantal Vlamingen en Walen. Vlamingen en Walen besturen gezamenlijk de stad Brussel en haar 19 deelgemeenten.

 

De gemeenschapsregeringen

 

België telt drie Gemeenschappen die elk de taal als onderling bindmiddel heeft: de Vlaamse, de Franse en de Duitstalige. Ook de Gemeenschappen hebben een eigen regering en parlement en hebben wetgevende bevoegdheden op onder andere het gebied van cultuur en onderwijs.   

 

Provinciaal bestuur

 

België telt vijf Vlaamse en vijf Waalse provincies. Iedere provincie heeft ruime bestuurlijke bevoegdheden op onder andere het gebied van onderwijs, infrastructuur en huisvesting. De provincies zijn verantwoordelijk voor alles wat van provinciaal belang is en dat niet valt onder het algemeen belang van de staat, het Gewest, de Gemeenschap of het lokaal bestuur. Aan het hoofd van iedere provincie staat een gouverneur.

 

Lokaal bestuur

 

Iedere Belgische gemeente heeft een college van burgemeester en wethouders. Wethouders worden in Vlaanderen schepenen genoemd. De burgemeester staat aan het hoofd van de politie en is verantwoordelijk voor de openbare veiligheid. Al naar gelang de importantie en grootte van de gemeente kan hij/zij ook nog andere taken uitoefenen.

Powered by: Vuursteen