Overlevingspensioen BE

Het overlevingspensioen in België (=nabestaandenpensioen: Anw) is bestemd voor de achterblijvende partner van een echtgenoot die recht had op een “rustpensioen” (=ouderdomspensioen: AOW).

 

Voorwaarden

 

Er zijn twee voorwaarden om in aanmerking te komen voor het overlevingspensioen: de huwelijksvoorwaarde en de leeftijdsvoorwaarde. Op beide zijn uitzonderingen mogelijk.

 

Huwelijksvoorwaarde

 

Het overlijden vindt minstens een jaar na de huwelijksvoltrekking plaats. Uitzonderingen:

 

  • Tijdens dat jaar is een kind geboren of er wordt een kind geboren binnen de 300 dagen na het overlijden.
  • Of het overlijden is het gevolg van een ongeval dat na het huwelijk plaatsvond.
  • Of er is reeds een kind ten laste waarvoor u kinderbijslag ontvangt.

 

Leeftijdsvoorwaarde

 

De achterblijvende partner moet minstens 45 jaar zijn. Uitzonderingen:

 

  • U heeft een kind ten laste.
  • Of u bent ten minste voor 66% arbeidsongeschikt verklaard en deze arbeidsongeschiktheid is erkend door de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit van het RIZIV.

 

Aanvragen

 

Normaal gesproken, dient u zelf een aanvraag voor dit pensioen in bij de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) via pensioenaanvraag. Het kan echter ook zo zijn dat deze rijksdienst zelf een onderzoek instelt om te zien of u er recht op hebt. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer de overleden echtgenoot reeds een rustpensioen genoot of daarvoor een aanvraag had ingediend. U leest dit in detail op de pagina “Moet ik een aanvraag indienen” van de RVP. Daarop leest u ook vanaf wanneer u eventueel het overlevingspensioen begint te ontvangen.

 

Bedrag

 

Het overlevingspensioen wordt berekend op basis van het rustpensioen dat de overleden echtgenoot ontving. Belangrijk daarbij is de vraag of hij reeds gepensioneerd was of niet. Voor de precieze berekening gelden, uiteraard, weer de nodige uitzonderingssituaties die u terugvindt op de pagina ‘Hoeveel?’ van de RVP.

 

Tijdelijk en voortgezet overlevingspensioen

 

Indien u niet meer aan de voorwaarden voldoet om voor een overlevingspensioen in aanmerking te komen, kunt u wel een tijdelijk overlevingspensioen aanvragen voor de duur van maximaal twaalf maanden. Het niet meer voldoen aan de criteria komt bijvoorbeeld voor wanneer uw kind niet meer in huis aanwezig is. 

Stel: u bent jonger dan 45 en heeft een kind ten laste. U voldoet dus aan de afwijkende voorwaarde om een overlevingspensioen te ontvangen. Wanneer het kind de deur uitgaat, voldoet u niet meer aan de voorwaarde van een kind ten laste hebben en vervalt uw recht op het pensioen. Bereikt u de leeftijd van 45 jaar, dan heeft u echter weer opnieuw recht op het overlevingspensioen.

 

Tot slot

 

Zelfstandigen kijken voor de regelingen die voor hen van toepassing zijn wat het overlevingspensioen betreft op www.rsvz.be Vastbenoemde ambtenaren doen dat op www.pdos.fgov.be.

Powered by: Vuursteen