Arbeidsongeschiktheid

Mocht u in België werken en arbeidsongeschikt raken, dan kunt u na verloop van tijd een beroep doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

 

Kortdurende arbeidsongeschiktheid

 

Wanneer u arbeidsongeschikt raakt, moet u dit onmiddellijk melden aan uw werkgever. Dit doet u formeel door het bezorgen van een medisch attest (=verklaring) binnen de voorziene termijn zoals deze staat vermeld in uw arbeidscontract. Indien de werkgever dat verlangt, moet u een keuring door een controlearts ondergaan.

De Belgische arbeidsongeschiktheidswet maakt een onderscheid tussen bedienden en arbeiders wat de verdere financiële afwikkeling betreft. Gedurende de eerste 30 dagen van hun arbeidsongeschiktheid krijgen bedienden hun normale loon uitbetaald. Voor arbeiders geldt dat deze periode slechts zeven dagen duurt. De volgende zeven dagen zakt het te ontvangen bedrag tot 85,88% van het normale loon. Van de 15e tot de 30e dag ontvangen arbeiders een nog lager percentage van hun loon. Voor zowel bedienden als arbeiders geldt dat de betaling door de werkgever geschiedt.

 

Langdurige arbeidsongeschiktheid

 

Bent u langer dan 30 dagen arbeidsongeschikt, dan moet u uw ziekenfonds daarvan op de hoogte brengen met een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid dat is opgesteld door de behandelende arts. Werkt u als bediende, dan dient dit binnen de 28 dagen na het begin van de arbeidsongeschiktheid te gebeuren. Voor arbeiders is die periode de helft korter, binnen de veertien dagen. Het ziekenfonds stuurt u vervolgens allerlei documenten toe die u samen met uw werkgever moet invullen. Aan de hand van deze documenten bepaalt het ziekenfonds de hoogte van uw verdere arbeidsongeschiktheidsuitkering. De betaling ervan geschiedt ook door het ziekenfonds. In het eerste jaar van uw arbeidsongeschiktheid bedraagt die uitkering 60% van het begrensde brutoloon. Voor de daarop volgende jaren gelden de hieronder staande percentages die dan aan u worden uitgekeerd onder de benaming “invaliditeitsuitkeringen”:

 

 • 65% van het begrensde brutoloon voor een werknemer die ten minste één persoon ten laste heeft.
 • 55% voor een alleenstaande werknemer.
 • 40% voor een samenwonende werknemer.

 

Voorwaarden

 

Voor het verkrijgen van een arbeidsongeschiktheidsuitkering geldt een aantal voorwaarden:

 

 • U moet een wachttijd hebben volbracht of daarvan zijn vrijgesteld. Die wachttijd bedraagt meestal zes maanden.
 • U moet een minimaal arbeidsvolume kunnen aantonen (een x aantal dagen daadwerkelijk hebben gewerkt) en een minimumbedrag aan sociale zekerheidsbijdragen hebben betaald.

 

Om als arbeidsongeschikte te worden erkend, moet u uw werk volledig hebben stopgezet vanwege gezondheidsredenen en voor meer dan 66% ongeschikt zijn om te werken. Indien u daartoe in staat blijkt, mag u wel in een andere functie werken, zolang:

 

 • De activiteit geen gevaar inhoudt voor uw gezondheidstoestand.
 • U medisch gezien voor tenminste 50% arbeidsongeschikt blijft.

 

Het inkomen dat u met die activiteit verdient, mag u onder bepaalde voorwaarden behouden bovenop uw uitkering. Het precieze bedrag dat is vrijgesteld, wordt berekend aan de hand van inkomensschijven:

 

 • Een eerste schijf van uw beroepsinkomen is vrijgesteld.
 • Een tweede schijf wordt voor 25% aangerekend.
 • Een derde schijf wordt voor 50% aangerekend.
 • Alles wat daarboven ligt wordt voor 75% aangerekend.
Powered by: Vuursteen