Erfrecht en schenkingen

Wanneer u of uw partner in België komt te overlijden, is het Belgisch erfrecht van kracht. Dit verschilt in opzet niet wezenlijk van de manier waarop het erfrecht in Nederland is geregeld.

 

Erfrecht

 

In het geval van een feitelijk gezin (samenwonen zonder overeenkomst) is er bij een overlijden geen wetgeving die bepaalt hoe de erfenis moet worden geregeld. Wettelijk samenwonenden hebben beiden het recht van vruchtgebruik in het geval een van hen komt te overlijden. Dit recht houdt echter niet in dat de langstlevende partner ook het eigendom over de gezamenlijke woningen en de huisraad krijgt. Dat eigendom valt  in eerste instantie toe aan de kinderen of ouders van de overledene. Samenwonenden kunnen deze situatie veranderen door het alsnog aangaan van een samenlevingscontract of het opstellen van een testament bij de notaris. 

 

Schenking

 

Bij een schenking doet de schenker onmiddellijk en onherroepelijk afstand van een roerend of onroerend goed ten gunste van een begiftigde. Deze moet de schenking wel eerst aanvaarden. De begiftigde kan iedereen zijn: een goede vriend, een goed doel, enz.

 

Successierechten en schenkingsrechten  

 

Zowel een erfenis als schenking is onderhevig aan belastingen, respectievelijk successierechten en schenkingsrechten. Beide komen ten goede aan het Gewest (Vlaanderen, Brussel of Wallonië) waar de overledene zijn/haar laatste woonplaats had. De hoogte van de successierechten hangt af van de graad van verwantschap die de ontvanger van de erfenis had met de overledene en het fiscale tarief dat het Gewest hanteert.

 

Erfenis niet automatisch aanvaarden bij schulden

 

Bovenstaande informatie gaat uit van de situatie dat de erfgenaam/-genamen de erfenis zondermeer aanvaardt/aanvaarden. Dat wil zeggen inclusief alle bezittingen én schulden. In het geval van grote schulden zult u als erfgenaam niet geneigd zijn de erfenis zomaar te aanvaarden. In dat geval moet u maatregelen treffen om te voorkomen dat u alsnog voor alle schulden van de overledene opdraait.

Powered by: Vuursteen