Kopen: de notaris

Wanneer u in België een woning koopt, kunt u niet om de notaris heen. Hij/zij begeleidt u gedurende het hele koopproces.

 

Aankoopdocumenten

 

De notaris is de aangewezen juridische persoon om de aankoop van uw nieuwe woning in goede banen te leiden. Tijdens het koopproces begeleidt de notaris u in de volgende drie fasen. 


1. Het opstellen van de onderhandse verkoopovereenkomst
(ofwel “voorlopige overeenkomst” of “compromis”). Deze overeenkomst is niet voorlopig, maar bindend voor beide partijen. Tussen het ondertekenen van de onderhandse verkoopovereenkomst en het opstellen van de notariële akte (zie punt 3) zitten maximaal vier maanden. De verkoper kan u vragen een handgeld (=voorschot) van 10% van de aankoopprijs te betalen. De notaris neemt dit voorschot in bewaring.  
2. U kunt eventueel met de verkoper een optie tot koop of een koop met opschortende voorwaarde afspreken. Bij een optie tot koop krijgt u tijdens een bepaalde periode de gelegenheid de koop nog eens rustig te overdenken. De verkoper houdt de woning gedurende die periode exclusief voor u vast. Een koop met opschortende voorwaarde doet zich voor wanneer u eerst nog een hypothecaire lening moet afsluiten. De notaris zet de optie tot koop of koop met opschortende voorwaarde op papier.
3. Wanneer niets de koop meer in de weg staat, stelt de notaris de notariële akte op. Alleen een notariële akte verschaft rechtszekerheid. Bovendien kunt u alleen met een notariële akte een overschrijving op het hypotheekkantoor krijgen. Zonder die overschrijving zouden derden alsnog beslag kunnen laten leggen op het verkochte goed, omdat ze officieel geen kennis hebben van de overdracht.

 

Documentenvergaring

 

Naast de juridische aspecten van de aankoop zorgt de notaris er ook voor dat alle noodzakelijke documenten voor uw toekomstige nieuwe woning in uw bezit komen. In totaal gaat het hierbij om vijf verschillende documenten: 


1. Het verplichte bodemattest.
Hierin staat of de grond waarop de woning staat niet vervuild is.
2. Het stedenbouwkundig uittreksel. Dit bestaat uit een uittreksel uit het plannenregister (de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het goed) en een uittreksel uit het vergunningenregister. Alleen aan een volledig vergunde woning mag u verbouwen. Het antwoord op de vraag of het een vergunde woning betreft, is positief wanneer de gemeente over de vergunning met het bijbehorende bouwplan beschikt.
3. Het Postinterventiedossier. Hierin staan alle technische gegevens van het gebouw.
4. Een controleverslag van de elektrische installatie. Dit is noodzakelijk indien het gebouw van vóór 1981 dateert en de installatie daarna nog niet is vernieuwd/verzwaard.
5. Het Energieprestatiecertificaat (EPC). Dit certificaat informeert u over de energetische kwaliteit van het gebouw. Verder geeft het een overzicht van maatregelen die u kunt nemen om de energieprestatie ervan te verbeteren.

 

Ereloon

 

Het honorarium van een notaris wordt ereloon genoemd. De berekening van dit ereloon verloopt via percentages per verkoopschijf. Hoe hoger de verkoopprijs, hoe lager het percentage. De percentages zijn als volgt vastgesteld: 


1. verkoopprijs tot 7.500 euro:                             4,56%

2. verkoopprijs tot 17.500 euro:                           2,85%
3. verkoopprijs van 17.500 tot 30.000 euro:      2,28%
4. verkoopprijs van 30.000 tot 45.495 euro:      1,71%
5. verkoopprijs van 45.495 tot 64.095 euro:      1,14%
6. verkoopprijs van 64.095 tot 250.095 euro:    0,57%
7. verkoopprijs boven 250.095 euro:                  0,057%

 

Aangezien deze percentages bij Koninklijk Besluit zijn vastgelegd, valt hier niets aan te wijzigen. U berekent het ereloon door de percentages voor de verschillende verkoopschijven van boven naar beneden af te gaan totdat u bij het volledige bedrag van uw woning uitkomt.

 

Registratierechten

 

Naast het ereloon moet u aan de notaris registratierechten betalen. Deze zijn opgelegd door de gewesten en verschillen per gewest. In Vlaanderen betaalt u normaliter 10% van de verkoopprijs, verhoogd met de bedongen lasten, aan registratierechten. Hierop zijn wel allerlei uitzonderingen mogelijk. Zo betaalt u slechts 5% aan registratierechten wanneer u een “bescheiden woning” koopt en daarbij voldoet aan verscheidene voorwaarden. Ook kunt u rechten doen gelden op kortingen op heffingsgrondslagen. Deze korting wordt abattement genoemd. Er bestaan drie soorten abattementen: gewoon abattement, verhoogd abattement en renovatieabattement. Het laatste punt betreft de verkoop. Bezit u reeds een koopwoning in België en verkoopt u deze om vervolgens een nieuwe koopwoning te betrekken, dan kunt u aanspraak maken op de meeneembaarheid van reeds betaalde registratierechten.

Powered by: Vuursteen