Huisarts

Degenen die in Nederland blijven werken en in België komen wonen, hebben de keuze hun Nederlandse huisarts aan te houden of een Belgische huisarts te zoeken. Wanneer u in Nederland werkt, bent u daar verplicht verzekerd tegen ziektekosten en kunt u dus van de Nederlandse gezondheidszorg gebruikmaken. Gaat u ook in België werken, dan is die optie niet meer mogelijk en moet u zich verplicht in België verzekeren en hier een beroep doen op de gezondheidszorg.

In België bent u vrij uw eigen huisarts te kiezen. De meeste Belgische huisartsen werken zonder administratief of verplegend personeel. Dit betekent dat ze vaak telefoongesprekken hebben tijdens een consult. Voordeel is dat u zelf een arts vaak direct aan de lijn krijgt.

 

Heeft uw eigen huisarts geen dienst en heeft u werkelijk nood aan het consulteren van een huisarts, dan kunt u terecht bij de huisartsenwachtpost. Deze is alleen voor spoedgevallen bestemd. De namen en telefoonnummers van artsen met wachtdienst worden meestal vermeld in lokale kranten en buurtpublicaties.

 

Eigen bijdrage (=remgeld)

 

Voor elk consult betaalt u rond de 20 euro cash aan uw huisarts. Daarvan krijgt u van uw ziekenfonds na declaratie een groot gedeelte terug. Het overige bedrag is uw eigen bijdrage oftewel remgeld.

Om een deel terug te krijgen, dient u een attest (=schriftelijke verklaring) van de huisarts in bij uw ziekenfonds. Zit u financieel in een moeilijke situatie, dan kunt u uw huisarts vragen alleen het remgeld in rekening te brengen. De rest van het bedrag declareert de huisarts dan bij het ziekenfonds. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen.  

 

In België kunt u direct een afspraak maken met een specialist, zonder dat een verwijzing van de huisarts vereist is. Wel kan het dan zijn dat de kosten dan niet of slechts gedeeltelijk worden vergoed. Bovendien kan de huisarts u vaak goed adviseren bij het kiezen van een specialist.

 

De resultaten van een onderzoek of behandeling worden rechtstreeks naar uw huisarts gestuurd. U kunt zelf altijd vragen om een kopie (bij uw kliniek of huisarts). Röntgenfoto’s, scans en mammogrammen worden doorgaans met een brief voor de huisarts aan de patiënt meegegeven. Na bespreking met uw huisarts is het de bedoeling dat u deze zelf bewaart

 

Geconventioneerde artsen

 

Bij de keuze van uw huisarts is het van belang of deze geconventioneerd is of niet. Geconventioneerd wil zeggen dat de betreffende huisarts een akkoord heeft ondertekend met de ziekenfondsen. Dankzij dit akkoord kan hij/zij in principe de opgelegde honorariamaxima niet overschrijden. Bij niet-geconventioneerde huisartsen hen bent u veelal duurder uit, want het extra aangerekende honorarium, boven het maximum voor geconventioneerde artsen, moet u zelf betalen.

Sommige artsen zijn slechts gedeeltelijk geconventioneerd: zij passen de tarieven van het Rijks Instituut voor Ziekte- en InvaliditeitsVerzekering (RIZIV) alleen toe op sommige dagen en tijdstippen (bijvoorbeeld bij een raadpleging in het ziekenhuis) en bepalen hun honorarium op andere momenten zelf (bijvoorbeeld bij een huisbezoek).

 

Klik hier voor de honoraria van een geconventioneerde huisarts.

 

Globaal medisch dossier

 

Op elke leeftijd kunt u uw huisarts verzoeken een globaal medisch dossier aan te leggen. Daardoor verbindt u zich ertoe om eerst die arts te consulteren en heeft u recht op de volgende voordelen:

 

  • Een korting op het bedrag dat u zelf moet betalen (voor raadplegingen en huisbezoeken).
  • De centralisatie van al uw medische gegevens, waardoor bijvoorbeeld overbodige onderzoeken worden vermeden.

 

Uw ziekenfonds betaalt de kosten voor het openen en beheren van een medisch dossier volledig terug. Een medisch dossier (en dus ook de korting op uw eigen bijdrage) blijft geldig tot het einde van het tweede kalenderjaar volgend op het jaar waarin het werd geopend. Een medisch dossier geopend op bijvoorbeeld 21 januari 2013 blijft dus geldig tot 31 december 2015. Uw arts en ziekenfonds zorgen voor de eventuele verlenging van het medisch dossier. Voor deze verlenging betaalt u de huisarts een bedrag, dat volledig wordt terugbetaald door het ziekenfonds.


U heeft het recht uw medisch dossier te raadplegen en een kopie ervan op te vragen tegen kostprijs. U heeft echter geen toegang tot de persoonlijke notities van de huisarts. Indien gewenst kunt u schriftelijk een vertrouwenspersoon aanwijzen die uw medisch dossier samen met u of in uw plaats mag raadplegen. Als u van huisarts verandert, kunt u om de overdracht van het medisch dossier vragen.

Powered by: Vuursteen