Inkomstenbelasting NL

Wie in België gaat wonen en daarbij werkt voor een Belgische werkgever heeft in principe alleen nog met de Nederlandse belastingdienst te maken wat het jaar van de verhuizing betreft (het emigratiejaar). Het is een andere zaak wanneer u als zogenaamde grensarbeider in Nederland aan de slag blijft. In dat geval bent u in beide landen belastingplichtig.

 

Belastingverdrag

 

Om te voorkomen dat u twee keer belasting betaalt over hetzelfde inkomen, hebben Nederland en België een belastingverdrag afgesloten. Dit verdrag bepaalt per inkomensbestanddeel welk land belasting mag heffen. In elk geval moet u uw inkomen opgeven aan de Belgische belastingdienst bij uw aangifte. U krijgt van de Belgische belastingdienst een aftrekmogelijkheid om dubbele betaling te vermijden.

 

Sociale verzekeringen

 

Werkt u alleen in Nederland in loondienst, dan betaalt u een bijdrage aan de Nederlandse volksverzekeringen: AOW (Algemene Ouderdoms Wet), Anw (Algemene nabestaanden wet) en AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). De premie van deze volksverzekeringen wordt tegelijkertijd geheven met de inkomstenbelasting.  

 

Keuzerecht

 

De mogelijkheid bestaat om niet alleen uw inkomsten uit arbeid in Nederland te laten belasten, maar ook de rest van uw inkomen. Dit kan voordelig zijn wanneer uw fiscale partner slechts een gering of helemaal geen inkomen heeft, of wanneer u aftrekposten heeft zoals hypotheekrenteaftrek of studiekosten. In sommige gevallen hoeft u dan minder belasting in Nederland te betalen. Echter, u blijft altijd belastingplichtig in België voor dat gedeelte van het inkomen waarover de Belgische belastingdienst belasting mag heffen. De Nederlandse belastingdienst dient daar rekening mee te houden.

 

Herziening van uw keuze

 

De keuze om in België of Nederland uw inkomstenbelasting te betalen, kunt u ieder belastingjaar herzien. Houdt u er wel rekening mee dat als u in een bepaald jaar switcht van het Nederlandse belastingstelsel naar het Belgische, de Nederlandse belastingdienst de fiscale voordelen die u in het verleden heeft genoten terugvordert. Ook bij veranderingen in de verhouding tussen uw Belgisch en Nederlands inkomen is dit het geval. De Nederlandse belastingdienst beschikt over twee sanctie- instrumenten om het door u in het verleden genoten fiscale voordeel terug te vorderen.

 

Inhaalregeling

 

De inhaalregeling wordt vooral toegepast wanneer u van uw pensioen of andere oudedagsvoorziening gaat genieten in België. Deze is op grond van het belastingverdrag tussen Nederland en België veelal belast in België. De Nederlandse belastingdienst verleent normaal gesproken een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Heeft u er echter in het verleden voor gekozen om behandeld te worden als een fictief binnenlands belastingplichtige, waardoor u aftrekposten genoten heeft die een buitenlands belastingplichtige zonder het keuzerecht niet heeft (o.a. de Nederlandse hypotheekrenteaftrek), dan verhaalt de Nederlandse belastingdienst eerst het in eerdere jaren genoten voordeel op u. De aftrek ter voorkoming van dubbele belasting op uw pensioen gaat dan pas in nadat de verrekening van dit voordeel is voltooid.

 

Terugploegregeling

 

Wanneer u ervoor kiest niet meer gebruik te maken van het keuzerecht terwijl dat wel mogelijk is, bijvoorbeeld omdat u nog inkomsten in Nederland geniet, is de terugploegregeling van toepassing. Het jaar voorafgaand aan het stoppen met kiezen, neemt de belastingdienst de aftrekposten van maximaal de acht voorafgaande jaren in één keer terug om ze bij uw inkomen op te tellen. Dit gebeurt tegen het progressieve inkomstenbelastingtarief.

 

In beide gevallen kan het handelen om tienduizenden euro’s. Het is dus zaak u vooraf goed te laten informeren door een specialist, voordat u een beslissing neemt of u wel of niet gebruikmaakt van uw keuzerecht en de wijze waarop.   

 

Tot slot

 

De regelingen tussen België en Nederland voor elkaars onderdanen die over de grens gaan wonen, maar in hun land van herkomst blijven werken, zijn niet eenvoudig. Daarom geven we u het advies u goed te informeren over de gevolgen van grensoverschrijdende arbeid in uw persoonlijke situatie.

Powered by: Vuursteen